Διαδικασία Νομιμοποίησης αυθαιρέτου με έλεγχο ιδιοκτησίας, ενημέρωση για κόστος και τρόπου αποπληρωμής, έκδοση απαιτούμενων παραβόλων και βεβαιώσεων για ολοκλήρωση της διαδικασίας.